Robot tuyến tính 1200 ∼ 1500 Máy /tháng . Thiết bị phụ trợ 4000 ∼ 5000 máy/tháng . Robot đa khớp 300 ∼ 500 máy/tháng . Giải pháp dự án 120 bộ/tháng