• Hơn 100 giấy chứng nhận, bằng sáng chế và các mẫu ứng dụng
  • 15 bản quyền phần mềm
  • Văn bằng xây dựng kỹ thuật loại 2